Wydrukuj tę stronę
niedziela, 03 maj 2020 09:31

Obrońca to imię Boga

Napisał

Wobec popularnych interpretacji pandemii jako kary Bożej i ekscytowania się wizjami końca świata, warto spojrzeć na obecne wydarzenia od strony misji Ducha Parakleta – Obrońcy i Pocieszyciela. Typowym terenem walki duchowej, nad którym ma władzę jedynie Paraklet, są umysły i serca uczniów.

Ludziom wierzącym może się czasami wydawać, że zło i dobro, zbawienie i niezbawienie są oddzielone jakąś wyraźną granicą, tymczasem walka pomiędzy światłem i ciemnością dokonuje się w sumieniu.

Jan Ewangelista używa wielokrotnie terminu „świat” w znaczeniu duchowym, jako pewna wroga Chrystusowi „mentalność”. Można być zdeklarowanym katolikiem, ale w duchu być człowiekiem obcym Chrystusowi ze względu na postepowanie. „Świat” w pismach Jana jest rozumiany jako zespół inspirowanych przez szatana ludzi wrogich Bogu i Chrystusowi, którzy posiadają „ducha sprzeciwu” wobec woli Bożej. W tym obszarze trzeba być ostrożnym, by nie uważać siebie za lepszego od innych i nie wynosić nad innych.

Przekonywanie

Chrystus obiecuje zasmuconym apostołom z powodu Jego bliskiego odejścia, że ześle im „innego Parakleta”, który będzie Obrońcą uczniów i kontynuatorem Jego dzieła. Duch Święty pokona w duszach ludzi przeszkody, które doprowadziły do odrzucenia Jezusa i Jego ukrzyżowania. Proces docierania Ducha Świętego do ludzkich umysłów i serc został określony przez Chrystusa słowem „przekonywanie”: „Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony” (J 16, 7-11).

Przekonywanie jest najwyższym z aktów miłosierdzia Bożego względem ludzi, którzy mając darowane odkupienie, nie są w stanie w oparciu o naturalne światło rozumu pojąć prawdziwego posłannictwa Chrystusa i przyjąć Go jako swego Pana i Zbawiciela. Celem tego przekonywania nie jest logiczne wyjaśnienie prawdy Objawienia, lecz nawrócenie serc, dopiero którego następstwem jest przyjęcie zbawienia.

Grzech świata po zmartwychwstaniu polega na niewierze w Chrystusa, a ściślej – na nieprzyjmowaniu odkupienia jako faktu: nic już obiektywnie nie przeszkadza w zjednoczeniu się człowieka z Bogiem, ale człowiek nadal nie wybiera Boga jako gwaranta powodzenia osobistej drogi życia. Współcześni chrześcijanie, karmiąc się bezrefleksyjnie treściami obcymi Ewangelii Chrystusa z internetu, są bardzo często narażeni na to, by powielać wzorce ze świata, a nie od Chrystusa. Paraklet przekonuje nas do tego, by poza Chrystusem nie szukać innego Zbawcy, ani też innego gwaranta szczęścia.

W mówieniu o tym, że Bóg karze świat za popełniane zło nie bierze się pod uwagę tego, że my niejednokrotnie już nie jesteśmy w stanie odróżniać zbyt dobrze, co bierzemy ze świata, a co z ducha Ewangelii. Konkretnym przykładem jest wybiórcze stosowanie zasady miłosierdzia, raczej według kodeksu cywilnego, niżeli według nauki Chrystusa.

ks. prof. Krzysztof Guzowski

profesor teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciel wspólnoty kontemplacyjnej Słudzy Ducha Pocieszyciela, rekolekcjonista propagujący nabożeństwo do Ducha Świętego 

Najnowsze od ks. prof. Krzysztof Guzowski

Artykuły powiązane