Wydrukuj tę stronę
czwartek, 02 luty 2017 22:23

Dopust Boży

Napisał

Nieodłącznym elementem życia człowieka, także chrześcijanina, jest doświadczenie zła. Jego obecność jest do tego stopnia powszechna i odczuwalna, że myślimy i żyjemy według przeciwstawnych kategorii: dobro albo zło.

Zło występuje w bardzo wielu postaciach. Wylicza się co najmniej kilkanaście jego rodzajów, np.: zło metafizyczne (nicość, niebyt, pustka), kosmiczne (chaos), fizyczne (deformacja ciała, zaburzenie praw fizyki), biologiczne (śmierć, niedorozwój), antropologiczne (upośledzenie, choroba), socjalne (zniewolenie, ucisk, patologia, nędza), aksjologiczne (fałsz, brzydota, niesprawiedliwość), moralne (grzech, wina), religijne (ateizm, bałwochwalstwo, satanizm) czy zło technologiczne (psucie się maszyn, brak energii).

Wobec tej wielopostaciowości i różnorodności przejawów zła zarówno sama jego natura, jak i przyczyna występowania w świecie pozostają trudną do wyjaśnienia zagadką. Biblia i teologia chrześcijańska mówi o misterium iniquitatis – tajemnicy zła, tajemnicy nieprawości.

Przyczyny zła

Myśliciele, filozofowie i teologowie, reprezentujący różne poglądy, nieustannie podejmują trud wyjaśnienia natury i przyczyny zła w świecie. Nierzadko pojawiają się bardzo uproszczone interpretacje, w których centralną tezą jest obarczanie Boga-Stwórcy niemal całkowitą odpowiedzialnością za istnienie zła w świecie. Taki sposób myślenia, także wśród prostych ludzi, nasila się szczególnie w kontekście wielkich kataklizmów czy katastrof, jak również zatrważających skutków wojen. Ileż to razy, np. w kontekście wspomnień dramatu II wojny światowej czy innych traumatycznych przeżyć padały i wciąż padają nielogiczne i poniekąd świętokradzkie pytania: Czy Bóg naprawdę istnieje, skoro jest tyle zła i ludzkiego cierpienia? Gdzie jest Bóg, że na to pozwala? Takie stawianie sprawy zdaje się sugerować, że zło jest jak najbardziej realne, natomiast istnienie Boga raczej hipotetyczne.

Tymczasem zgodny z wiarą chrześcijańską kierunek myślenia na temat obecności zła w świecie wskazuje m.in. „Katechizm Kościoła Katolickiego”. Na podobne do powyższych pytanie: Dlaczego jednak Bóg nie stworzył świata tak doskonałego, by żadne zło nie mogło w nim istnieć?, Katechizm odpowiada, że  swojej nieskończonej mocy Bóg zawsze mógłby stworzyć coś lepszego. Jednakże będąc samą Dobrocią, chciał w sposób wolny stworzyć świat „w drodze” do jego ostatecznej doskonałości. To stawanie się dopuszcza w zamyśle Bożym pojawianie się pewnych bytów, a zanikanie innych; dopuszcza obok tego, co najdoskonalsze, także to, co mniej doskonałe; obok budowania natury, również zniszczenia. Obok dobra fizycznego istnieje zatem także zło fizyczne tak długo, jak długo stworzenie nie osiągnie swojej doskonałości (nr 310).

Ostatnio zmieniany wtorek, 07 luty 2017 17:03
ks. prof. Marek Chmielewski

doktor habilitowany, teolog, kierownik Katedry Duchowosci Katolickiej KUL 

Najnowsze od ks. prof. Marek Chmielewski

Artykuły powiązane